Menu Zavřeno

Informace o maturitních zkouškách

Maturitní zkoušky se skládají ze státní (společné) části a profilové.

Obsah a témata spolčných zkoušek jsou upřesněny pro každý termín CERMATem (informace k dispozici na www.novamaturita.cz).

Profilová část se skládá ze dvou povinných zkoušek, které se konají písemnou (praktickou) formou a ústním přezkoušením.

Studium oboru 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, 63-41-M/02 Obchodní akademie a 64-41-L/51 Podnikání, je ukončeno maturitní zkouškou podle § 78 a § 79 Zákona 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dalších prováděcích předpisů, vysvědčení o maturitní zkoušce.

Organizace maturitní zkoušky

Maturitní zkouška (pro všechna zaměření a formy studia).

Maturitní zkouška se skládá ze společné (státní) a profilové (školní) části.
Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestli-že úspěšně vykoná obě části.

Společná část maturitní zkoušky (pro všechna zaměření a formy studia).

Od školního roku 2012/2013 se společná část skládá ze dvou povinných zkoušek:

a) z českého jazyka a literatury
b) z cizího jazyka nebo matematiky

Žák může vykonat nejvýše dvě nepovinné zkoušky z nabídky těchto předmětů:

a) cizí jazyk (AJ, NJ )
b) matematika

Základní podmínkou pro volbu cizího jazyka je, že se tento jazyk ve škole vyučuje.
Aby žák vykonal společnou část maturitní zkoušky, musí úspěšně složit všechny tři části.

Všechny zkoušky společné části zadává Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (Cermat) ve stejném termínu a za stejných podmínek. Ministerstvo určuje v rozsahu daném zákonem obsah a formu zkoušek, stanoví také kritéria hodnocení.

Profilová část maturitní zkoušky

Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze dvou nebo tří povinných zkoušek. Počet povinných zkoušek pro daný obor vzdělání stanoví Rámcový vzdělávací program.  Žák může v rámci profilové části konat nejvýše dvě nepovinné zkoušky.

Na rozdíl od společné části stanovuje obsah, formu, témata a termíny zkoušek ředitel školy.

Maturanti vykonávají v profilové části (všechny formy studia):

Pro obor Ekonomika a podnikání (zaměření Management obchodního podnikání)

Povinnou maturitní zkoušku z těchto předmětů:
– praktická maturitní zkouška (povinně z účetnictví z ekonomiky a informační technologie)
– ústní zkouška z ekonomiky (ekonomika, marketing, právo)
– ústní zkouška z účetnictví

Pro obor Ekonomika a podnikání (zaměření Podnikání v oborech Wellness a lázeňství)

Povinnou maturitní zkoušku z těchto předmětů:
– maturitní práce a její obhajoba před maturitní komisí
– ústní zkouška z ekonomiky a účetnictví
– teoretická (ústní) zkouška z odborných předmětů

Pro obor Ekonomika a podnikání (zaměření Informatika a počítačový design)

Povinnou maturitní zkoušku z těchto předmětů:
– praktická maturitní zkouška (výběr dvou předmětů – počítačový design, internetové  aplikace, algoritmy a programování)
– ústní zkouška z ekonomiky a účetnictví
– teoretická (ústní) zkouška z odborných předmětů

Pro obor Obchodní akademie:

Povinnou maturitní zkoušku z těchto předmětů:
– praktická maturitní zkouška (povinné účetnictví a vybraná zkouška z ekonomiky,
nebo informační technologie)
– ústní zkouška z ekonomiky (ekonomika, marketing, právo)
– ústní zkouška z účetnictví

Pro obor Podnikání:

Povinnou maturitní zkoušku z těchto předmětů:
– praktická maturitní zkouška (účetnictví)
– ústní zkouška z ekonomiky (ekonomika, marketing, právo)
– ústní zkouška z účetnictví

(Témata a pravidla hodnocení jsou pro studenty dostupné v rámci elektronického informačního systému školy a v písemné podobě v kanceláři školy.)