Menu Zavřeno

Přijímací řízení pro školní rok 2021/22

Výsledky 1. kola přijímacího řízení

Všichni uchazeči, kteří absolvovali jednotné přijímací zkoušky a  přijímací pohovor
20.5.2021 byli přijati. 

2 kolo přijímacího řízení

Všichni uchazeči, kteří absolvovali  přijímací pohovor
2.6.2021 byli přijati.

 

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 184a odst. 4 písm. b) a odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává Dodatek k opatření obecné povahy k přijímacímu řízení na střední školu, který stanovuje možnost účasti na náhradním termínu uchazečům, kteří se z jakéhokoli důvodu neúčastnili obou termínů JPZ na jedné škole, a dále stanovuje možnost zpětvzetí zápisového lístku v případě účasti na náhradním termínu přijímacích zkoušek.